1 June 2010

Greens in Esfehan announce plans for 22 Khordad (12 June)

The Green in the city of Esfehan announce the time and location for the 22nd of Khordad protests. 
Time: 6:00pm 
Location: Si-o-Se Bridge, Azar Bridge and Ferdowsi Bridge. 
Please inform.... You are the Media....

(via Negar Irani)

زمان و مکان تظاهرات روز 22 خرداد در اصفهان

با درود بر تمامی عزیزان و حامیان سبز همچنین مردم خوب اصفهان

بدون هیچ مقدمه زمان و مکانهای در نظر شده را اعلام و سپس به نوع عملکرد و راهکارها می پردازیم.
زمان تعیین شده برای 22 خرداد 6 بعدازظهر خواهد بود که از همه عزیزان خواهشمند هستیم که به زمان توجه 
بسیاری داشته باشند که زمان سنجی یک برتری برای ما محسوب می شود.

مکان های در نظر گرفته شده: سی و سه پل، پل آذر و پل فردوسی می باشد.
توضیحات: ممکن است بعضیأ تعدادی این سوال را داشته باشند نوع عملکرد به چه صورتی خواهد بود، ما تصمیم بر یک تظاهرات پراکنده اما در عین حال متمرکز داریم بنابراین امتداد زاینده رود یک مکان مرکزی و پلهای بر روی زاینده رود مکانهای تعیین شده و پراکنده ما می باشد که کنترل را برای نیروهای حکومتی مشکل خواهد کرد. توجه داشته باشید که باید تمامی سعی خود را انجام دهیم و تظاهرات را در یک سوی رودخانه انجام دهیم که سمت در نظر گرفته شده به طرف چهارباغ بالا می باشد. تاکید می کنیم چهارباغ بالا
نوع ایجاد توده ها بر سر هر پل یا امتداد زاینده رود باید به گونه باشد که نیروهای سرکوب گر را به این سو آن سو کشاند که کنترل را به دست خود گیریم. ایجاد تراکم جمعین به دون شعار می تواند مرکز تجمع را به دیگران نشان دهد که کاری بسیار موثر برای هدایت جمعیت خواهد بود. 
از همه عزیزان خواستار اطلاع رسانی هستیم چرا که تنها رسانه شمائید // ما بیشماریم

22 خرداد، 6 بعدازظهر ، سی و سه پل / پل آذر / پل فردوسی

برای آزادی ، جنبش سبز اصفهان


No comments:

Post a Comment